Delo s starši

Nedvomno je za delo s starši pomembna doktrina ustanove same. Pri nas že desetletja ugotavljamo, da je uspeh v učno-vzgojnem procesu otroka in mladostnika med ostalimi dejavniki odvisen tudi od tega, ali smo k sodelovanju pridobili starše. Staršem že ob predstavitvah zavoda pred namestitvijo zelo jasno povemo, da jih nujno potrebujemo za sodelovanje, saj bomo lahko le s skupnimi močmi pomagali njihovemu otroku. Od tega trenutka dalje želimo in se trudimo, da so starši vključeni v učno-vzgojni proces. Poleg rednih oblik sodelovanja kot so govorilne ure, telefonski stiki, roditeljski sestanki, udeležba na evalvacijskih timih, pa staršem pokažemo naše zanimanje zanje tudi ob obiskih svetovalne službe in vzgojiteljev na njihovem domu. Poleg naštetih oblik sodelovanja s starši, pa smo v zadnjem desetletju izvajali in še izvajamo tudi nadstandardne oblike sodelovanja kot so delavnice za starše in svetovalno terapevtski pogovori s starši.

Delovanje svetovalne službe je vpeto v vse oblike dela in življenja v zavodu. Svetovalni delavki zavoda sodelujeta z vodstvom, učitelji, vzgojitelji in drugimi strokovnimi delavci. Učencem nudita pomoč pri čustvenih težavah, jim pomagata pri odpravljanju nesprejemljivih oblik vedenja in spodbujata k razvijanju pozitivnih talentov. V okviru delovnih nalog nudita poklicno svetovanje, sodelujeta pri razreševanju socialnoekonomskih stisk, sodelujeta pa tudi pri strokovnih timih ter individualiziranih načrtih za posamezne učence.

Svetovalni delavki se povezujeta s centri za socialno delo, ki nameščajo in spremljajo otroke v našem zavodu. Sodelujeta s svetovalnimi centri in mentalno-higienskimi dispanzerji, ki s svojimi strokovnimi znanji nudijo pomoč otrokom v našem zavodu.

Posebna pozornost je namenjena sodelovanju s starši. Staršem nudita individualne svetovalne pogovore, kjer lahko dobijo pomoč in podporo pri vodenju svojega otroka med vikendi doma. Poleg individualnega svetovanja pa se starši lahko udeležijo tudi DELAVNIC ZA STARŠE.

  • PREDAVANJA ZA STARŠE

Za starše bomo organizirali tudi  predavanja za starše s strani zunanjih strokovnjakov na aktualne teme, ki pestijo njihove otroke (odvisnosti od računalnika, nedovoljenih substanc, ADHD, agresivnost ipd.).

  • SVETOVALNI POGOVORI S STARŠI

Svetovalni pogovori s starši so namenjeni pregledu dnevnikov, analizi posameznih vzgojnih ravnanj s strani staršev ter iskanju ustreznejših načinov reševanja aktualnih problemov v družini.

  • OBISKI NA DOMU

Obiski na domu so namenjeni spoznavanju družine v primarnem okolju in pogojev, v katerih živijo, z namenom boljšega razumevanja tako otroka kot družine v širšem socialnem kontekstu.