Tekmovanja v znanju

Tudi letos bomo v okviru šole izvajali šolska tekmovanja v znanju različnih predmetov.

TEKMOVANJE UČENCEV 8. in 9. RAZREDA OSNOVNE ŠOLE V ZNANJU ANGLEŠKEGA JEZIKA

Zavod RS za šolstvo v skladu s 5. členom Pravilnika o tekmovanju učencev 8. in 9. razreda osnovne šole s področja angleščine razpisuje tudi v šolskem letu 2021/2022 Selekcijsko tekmovanje s področja angleščine za učenke in učence 8. in 9. razreda osnovne šole. Tekmovanje poteka na dveh ravneh v dveh tekmovalnih skupinah.

Posamezne ravni tekmovanja bodo izvedene:

 • šolska raven tekmovanja: četrtek, 11. 11. 2021, ob 13. uri,
 • državna raven tekmovanja: sreda, 16. 3. 2022, ob 14. uri.

Knjižna predloga za državno raven tekmovanja – 9. razred: John Green: Turtles All the Way Down (Na šolski ravni tekmovanja v 8. in 9. razredu literarne predloge ni.)

Tekmovanje je namenjeno učencem 8. in 9. razredov osnovne šole, ki se za jezik posebej zanimajo in izkazujejo nadpovprečno raven obvladovanja ustne in pisne komunikacije v angleščini. Tekmovalne naloge imajo za podlago učni načrt za osnovno šolo.

Vključitev učencev in šol v tekmovanje je prostovoljna.

Pravilnik, vodnik, razpis in vse informacije v zvezi s prijavo in izvedbo tekmovanja bo državna komisija sproti objavljala na spletni strani Zavoda RS za šolstvo.

Tekmovanje poteka v skladu s Pravilnikom o tekmovanju učencev v znanju angleščine in z dodatnimi navodili za izvedbo. Podprto je z informacijskim strežnikom DMFA.

Mentorica: Indira Činč

BRALNO TEKMOVANJE CENTRA OXFORD 2021/2022

Bralna tekmovanja v tujih jezikih so odličen način spodbujanja branja z razumevanjem, bogatitve besedišča … in užitka ob zgodbah. Spletna bralna tekmovanja Centra Oxford so preprosta, hitra in privlačna za učence.

Kljub dolgotrajnemu šolanju na daljavo in otežkočeni izposoji knjig so se tekmovanja udeležili tudi nekateri naši učenci. S tem je dosežen osnovni cilj bralnih tekmovanj, to je spodbujanje branja v tujem jeziku ter k branju pritegniti čim več učenk in učencev. Mladinska knjiga v okviru Centra Oxford in v sodelovanju z vodji tekmovanj na šolah, mentorji in drugimi sodelavci, organizira bralna tekmovanja iz angleščine.

Na tekmovanjih lahko sodelujejo vsi učenci osnovnih šol po Sloveniji.

Prijava na tekmovanje

 • Prijavo izvedejo učitelji oz. vodje tekmovanja, ki učence, ki želijo tekmovati, razvrstijo v ustrezno tekmovalno skupino glede na razred, število let učenja in raven znanja.
 •  Prijava na tekmovanje se izvede na spletni strani DMFA.

Potek tekmovanja

 • Tekmovanje se izvaja elektronsko, na spletni strani DMFA.
 • Tekmovalci lahko preberejo eno, dve ali tri izbrane knjige (odvisno do vrste tekmovanja in stopnje pričakovanega znanja). Za vsako knjigo je pripravljena tekmovalna pola.
 • Končni rezultat je seštevek doseženih točk s posameznih tekmovalnih pol.
 • Po zaključku tekmovanja vsi tekmovalci prejmejo priznanja oz. potrdila o sodelovanju.
 • Med tekmovalci, ki so dosegli vsaj 50 % možnih točk, izžrebajo posameznike, ki prejmejo privlačne knjižne nagrade.

Mentorica: Indira Činč

EPI READING BADGE (ANGLEŠKA BRALNA ZNAČKA)

V šolskem letu 2020/2021 načrtujemo, tako kot prejšnja leta, da bomo sodelovali pri projektu EPI Reading Badge/Angleška bralna značka, najbolj priljubljenem tekmovanju v tujih jezikih.

Teden EPI READING BADGE bo potekal marca 2022. Tudi to šolsko leto je termin tekmovanja iz določenega datuma razširjen v teden bralne značke, znotraj katerega bomo sami izbrali dan in uro, ki nam bo najbolj ustrezala.

Tekmovanje vsebinsko in organizacijsko zasnuje Državna založba Slovenije – Šolski epicenter.

Tekmovanja se lahko udeležijo vsi učenci od 6. do 9. razreda. Učenci se bodo prostovoljno vključevali v tekmovanje. Med šolskim letom preberejo 5 knjig, ki jih določi izvajalec (DZS) in v predvidenem roku rešujejo teste. Med letom bodo potekale tudi priprave na test, v obliki pogovorov in pisnih vaj.

Primarni cilj je pri učencih razvijati bralno kulturo tudi v tujem jeziku, dodatno motivirati učence k učenju tujega jezika, bogatiti besedišče in iskati medpredmetne povezave.

Mentorica: Indira Činč

VESELA ŠOLA

Vesela šola je izobraževalni projekt, namenjen osnovnošolcem od 4. do 9. razreda in njihovim mentorjem. Vesela šola mlade spodbuja k celovitemu pridobivanju znanja, veščin in spretnosti. Tematske niti se stekajo v tekmovanje, ki se ga lahko udeležijo vsi učenci. Namen Vesele šole je širjenje splošnega znanja na hudomušen in igriv način. Vsebine so raznovrstne in so vezane na aktualne teme današnjega časa. Lahko so povezane z učnim načrtom osnovne šole, lahko pa so izbrane zato, da bi učence seznanili tudi s takimi vsebinami, ki v učnem načrtu za osnovnošolce niso predvidene. Vesela šola zaokrožuje tematske niti z zaključnim državnim tekmovanjem. Mesečne teme so predstavljene v reviji Pil in na spletu v obliki učnih poti.

Pri Veseli šoli se bomo letos lotili različnih tem:

 1. Od knjige do knjižne zbirke
 2. Kolumbove dogodivščine
 3. Umetna inteligenca
 4. Vesela eko šola
 5. Skrivnostna Antarktika

Šolsko tekmovanje bo 9. marca, državno 13. aprila 2022.

 1. Slovenija v srcu Evropske unije
 2. Čarobno kiparstvo
 3. Od mene k tebi (nakupovanje po spletu)
 4. Migamo in krepimo mišice
 5. Preveč interneta?

 

Mentorica: Zala Erčulj Šavli

BRALNA ZNAČKA

»Knjige so doma na polici. Tam so zaprte. Tako spijo in seveda molčijo.
Ko jih vzamem v roko, se črke spletejo v zgodbe,
take vesele in za otroke, pa resne in resnične,
lažnive in mične, pustolovske in indijanske,
ki vriskajo po dvoriščih in parkih, gozdovih,
ki s pticami in metulji silijo pod nebo.
Če so knjige zaprte, molčijo. Potem za njih ne vemo.
In je tako, kot jih sploh ne bi bilo.«

(Nataša Golob)

logotip-bz

Branje je ključ do uspeha pri vseh šolskih predmetih, zato je pomembno, da otrokom privzgojimo pravilen odnos do branja in knjig.

Bralna značka je slovensko gibanje, ki že skoraj petdeset let spodbuja razvoj bralne kulture mladih. Osnovala sta jo pisatelj Leopold Suhodolčan in prof. Stanko Kotnik. Bralna značka spodbuja prostovoljno branje v prostem času. Razvijali jo bomo kot dopolnilo k pouku slovenskega jezika in književnosti ter dejavnostim šolske knjižnice. Glede na vsakoletni načrt dela pa jo je seveda mogoče povezati še z marsičim, kar se na šoli dogaja: druge interesne dejavnosti, dnevi dejavnosti, predvsem kulturni dnevi, knjižnično-informacijska znanja ipd. Osnovni cilj je razvijati bralno kulturo. To bomo skušali doseči skozi različne metode in oblike dela:

 • bralni debatni klub pod mentorjevim vodstvom;
 • projektno delo (raziskovalno in ustvarjalno delo, srečevanje z jezikom, tudi branje umetnostnih besedil, uporaba različnih medijev, sodelovanje z drugimi interesnimi dejavnostmi na šoli);
 • praznovanje praznikov, povezanih s knjigo in branjem: 17. september (dan zlatih knjig), 2. april (mednarodni dan knjig za otroke), 23. april (svetovni in slovenski dan knjige).

Motiviranje in preverjanje se bo dogajalo po meri in okusu otrok (zabavno, privlačno, sklepne prireditve, sproščeni nastopi, zabavna srečanja ipd.).

Mentorica: Indira Činč